117,1015

Majski ispitni rok - May Exam term

Majski ispitni rok

Obaveštenje / Majski ispitni rok

Majski ispitni rok biće održan 07. juna 2024. godine. Prijava ispita počinje 28. maja 2024. godine.

Prvu prijavu ispita po redovnoj ceni od 500 dinara je moguće realizovati najkasnije 02.juna 2024. godine do 14:00 časova.
Drugu i svaku narednu prijavu istog predmeta po redovnoj ceni od 2000 dinara je moguće realizovati najkasnije 02.juna 2024. godine do 14:00 časova.

Nakon isteka roka za redovnu prijavu ispita ispit se može prijaviti po ceni naknadne prijave od 5.000 dinara za 1 ispit, najkasnije 06.06.2024 do 14.00 časova. Naknadna prijava se realizuje isključivo slanjem mejla na estudent@singidunum.ac.rs.
Ispit se ne može prijaviti na dan održavanja ispita.

U majskom roku, ispite mogu prijavljivati studenti koji su definisali svoj status studiranja, odnosno upisali akademsku 2023/2024 godinu.

Studenti koji nastavu prate po sistemu blokovske nastave u majskom ispitnom roku mogu da prijave samo predmet koji su slušali u trećem bloku.

U majskom ispitnom roku neće biti moguća prijava predmeta iz prvog i drugog bloka, kao ni predmeta koji su se slušali u sva tri bloka (martovski, aprilski i majski).

U majskom ispitnom roku neće biti moguća prijava odslušanih predmeta iz predhodne školske godine.

Rasporedi ispita će biti objavljeni u sekciji Studenti -> Rasporedi -> Raspored ispitnih rokova.

Uplata za prijavu ispita treba da se izvrši najkasnije 10 dana pre održavanja ispita.

Prijava ispita vrši se preko portala estudent.

Uputstvo za prijavu ispita nalazi se na sledećem linku.

Uslov za prijavu ispita je izmirena školarina za školsku 2023/2024. godinu prema Ugovoru o studiranju tj. definisanoj dinamici otplate.

VAŽNO:
Molimo Vas da na sve uplate ka Univerzitetu u poziv na broj unosite Vaš broj indeksa u formi godina upisa zatim broj indeksa, bez razmaka i znakova interpunkcije (PRIMER 2020123456).

Broj tekućeg računa za prijavu ispita:
* 325-9500700190321-77

NAPOMENA:
Studenti studijskih programa Anglistika i Farmacija, koji nastavu prate prema klasičnom modelu, nemaju mogućnost prijave ispita u majskom ispitnom roku.
---

May Exam term

May exam deadline will be held on June 07, 2024. Registration for the exam starts on May 28, 2024.

First exam registration at the regular price of 500 dinars can be realized no later than June 02, 2024 by 2PM.
The second and every subsequent application for the same subject at the regular price of 2,000 dinars can be made no later than June 2, 2024, by 2:00PM.

After the expiration of the deadline for regular exam registration, the exam can be registered at the price of subsequent registration of 5,000 dinars for 1 exam, no later than June 06, 2023 until 2PM. Subsequent application is realized exclusively by sending an email to estudent@singidunum.ac.rs. The exam cannot be registered at the date of the exam.

In May term, exams can be registered only by students who have defined their study status, i.e. enrolled in the academic year 2023/2024.

Students who attend classes according to the block teaching system in the May exam period can register for the course they took in the third block.

In the May exam period, it will not be possible to register courses from the first and second block, as well as cases that were attended in all three blocks (March, April and May).

In the May exam period, it will not be possible to register the courses from the previous school year.

Exam schedules will be published in the Students section -> Schedules -> Exam schedule.

Payment for exam registration should be made no later than 10 days before the exam.

Registration for the exam is done through the portal estudent.

The instruction for the exam registration can be found on the following link

The condition for registering the exam is paid tuition fee for the school year 2023/2024 according to the Study Agreement, i.e., defined payment dynamics.

IMPORTANT:

Please enter your index number in the cell "poziv na broj" on all payments to the University as a reference number, without spaces and punctuation marks (EXAMPLE 2020123456).

Exam registration current account number:
* 325-9500700190321-77

NOTE:

Students of the study programs Anglistics and Pharmacy, who follow the classes according to the classical model, cannot take the exam in the May exam period.

Univerzitet Singidunum © 2024