117,1015

Redovan Oktobarski rok 2023-24

Redovan Oktobarski ispitni rok 2023/24

Oktobarski ispitni rok biće održan od 23. do 28. oktobra 2023. godine. Prijava ispita počinje 13. oktobra 2023. godine.

U oktobarskom ispitnom roku, ispite mogu prijavljivati studenti koji su definisali svoj status studiranja, odnosno upisali akademsku 2023/2024. godinu.

Studenti koji nastavu prate po sistemu blokovske nastave u oktobarskom ispitnom roku mogu da prijave predmet koji su slušali u prvom bloku školske 2023/24 godine.

Svi studenti sa aktivnim statusom u 2023/24 godini mogu da prijave predmete koje su odslušali u prethodnoj školskoj godini.

Rasporedi ispita biće naknadno objavljeni u sekciji Studenti -> Rasporedi -> Raspored ispitnih rokova.

Uplata za prijavu ispita treba da se izvrši najkasnije 10 dana pre održavanja ispita.

Rok za prijavu ispita po redovnoj ceni od 500 dinara je 5 dana pre održavanja ispita do 14h (ne računajući dan održavanja ispita). Prijava ispita vrši se preko portala estudent.singidunum.ac.rs.

Nakon isteka roka za redovnu prijavu ispita ispit se može prijaviti po ceni naknadne prijave od 3.000 dinara za 1 ispit, najkasnije 1 dan pre održavanja ispita do 14.00. Naknadna prijava se realizuje isključivo slanjem mejla sa singimejl adrese na estudent|mmnkk|singidunum.ac.rs. Ispit se ne može prijaviti na dan održavanja ispita.

Uputstvo za prijavu ispita nalazi se na sledećem linku

Uslov za prijavu ispita je izmirena školarina za školsku 2023/24. godinu prema Ugovoru o studiranju tj. definisanoj dinamici otplate.

VAŽNO / Molimo Vas da na sve uplate ka Univerzitetu u poziv na broj unosite Vaš broj indeksa u formi godina upisa zatim broj indeksa, bez razmaka i znakova interpunkcije, (PRIMER 2020123456)

Broj tekućeg računa za prijavu ispita je 325-9500700190321-77

 

Regular October exam period 2023/24

The October exam period will be held from October 23 to 28, 2023. Registration for the exam begins on October 13, 2023.

In the regular October exam period, students who have defined their study status, i.e. enrolled the academic 2023/2024 can apply for exams.

Students who follow classes according to the system of block classes in the regular October exam period can apply for the courses they studied in the first block of the 2023/24.

All students can register the courses they took in the previous school year.

Exam schedules will be published later in the section Students -> Schedules -> Exam schedule.

Payment for the exam registration should be made no later than 10 days before the exam.

The deadline for applying for the exam at the regular price of 500 dinars is 5 days before the exam until 2 p.m. (not counting the day of the exam). Exam registration is done through the portal estudent.singidunum.ac.rs.

After the deadline for regular exam registration, the exam can be registered at the cost of a subsequent registration of 3,000 dinars for 1 exam, no later than 1 day before the exam until 14:00. Subsequent registration is realized exclusively by sending an email from singimail to estudent|mmnkk|singidunum.ac.rs. The exam cannot be registered on the day of the exam.

Instructions for applying for the exam can be found at the following link


The condition for applying for the exam is paid school fees for the school year 2023/24 according to the Study Agreement, i.e. defined repayment dynamics.

IMPORTANT / For all payments to the University, please enter your index number in the form of enrollment year, then the index number, without spaces and punctuation marks, (EXAMPLE 2020123456)

Bank account number for exam registration is 325-9500700190321-77

Univerzitet Singidunum © 2024