117,0490

Oracle

Naziv kursa:
Oracle Database Design and Programming with SQL

Cilj kursa:
Univerzitet Singidunum kao član Oracle Akademije, od 1. 4. 2008. godine, omogućio je studentima sticanje zvaničnog Oracle sertifikata iz baza podataka, u okviru vannastavnih aktivnosti. Kurs je namenjen studentima koji su položili ispit iz predmeta "Baze podataka" i žele dodatno da se specijalizuju u Oracle tehnologiji.
Kurs je online, u trajanju od 10 nedelja (60 sati), nakon čega se radi projekat u timu i brani u prostorijama fakulteta. Cilj kursa je da studenti nauče da analiziraju složena poslovna scenarija, kreiraju modele podataka, projektuju, normalizuju i razvijaju baze podataka, kao i da steknu praktična znanja iz SQL jezika upotrebom Oracle Application Express (APEX) alata.
Online kurs je na engleskom jeziku, a odbrana projektnih radova je na maternjem jeziku.

Agenda kursa:
Kurs je podeljen u dva dela/semestra. Prvi deo se odnosi na projektovanje baze podataka, a drugi na programiranje baze podataka pomoću SQL jezika. Kada se položi prvi deo, može se pristupiti polaganju drugog dela. Oba dela se polažu kroz jedan kolokvijum i jedan finalni ispit. Nakon uspešno položenih delova, pristupa se izradi projektnog rada, koji se radi u timu. Odbranom projektnog rada, stiče se pravo na sticanje Oracle sertifikata "Oracle Database Design and Programming with SQL". Agenda kursa sa predlogom dinamike učenja po nedeljama je data u donjoj tabeli.

Agenda kursa je podeljena na dva dela (semestra):


I Database Design

Week

 Title of the section

 Week 1

Section 1: Introduction

 Section 2: Entities and Attributes

 Section 3: Relationship Basics

 Section 4: Super/Sub Types and Business Rules

 Section 5: Relationship Fundamentals

 Database Design Midterm Exam 1

Week 2

 Section 6: UIDs and Normalization

 Section 7: Arcs, Hierarchies and Recursive Modeling

 Section 8: Changes and Historical Modeling

 Section 9: Mapping

 Section 10: Creating Database Projects

 Section 11: Presenting Database Projects

Week 3

 Database Design Final Exam 1

 

II Database Programming with SQL

 

Week

 Title of the section

Week 4

 Section 1: Introduction

 Section 2: SELECT and WHERE

 Section 3: WHERE, ORDER BY, and Intro to Functions

 Section 4: Single Row Functions Part I

 Section 5: Single Row Functions Part II

Week 5

 Section 6: JOINs Part I

 Section 7: JOINs Part II

 Section 8: Group Functions Part I

 Section 9: Group Functions Part II

 Section 10: Subqueries

Week 6

 Database Programming with SQL Midterm Exam

Week 7

 Section 11: Ensuring Quality Queries Part I

 Section 12: DML

 Section 13: DDL

 Section 14: Constraints

 Section 15: Views

Week 8

 Section 16: Sequences and Synonyms

 Section 17: Privileges and Regular Expressions

 Section 18: TCL

 Section 19: Final Project and Exam Review

 Section 20: Ensuring Quality Queries Part II

Week 9

 Database Programming with SQL Final Exam

Week 10

 Working on project

Week 11

 Project defense

 

Kome je kurs namenjen:
Kurs je namenjen studentima koji su uspešno položili ispit iz Baza podataka, te im je na ovaj način omogućeno da steknu i zvanični sertifikat Oracle kompanije.

 

Uslovi polaganja i sertifikacija, zvanja koja se dobijaju :
Preduslovi za polaganje kursa je poznavanje osnova baza podataka i engleskog jezika.
Informacija o početku kursa i načinu prijave na kurs će biti istaknuta na sajtu fakulteta u prvoj nedelji nastave u letnjem semestru. Kurs počinje u trećoj nedelji nastave u letnjem semestru. Student je u obavezi da uči i radi testove preko Oracle iLearning platforme, da položi oba kolokvijuma i dva finalna ispita i na kraju uradi i uspešno odbrani projekat pred Komisijom. Student uči i radi testove kod kuće, a kolokvijumi i ispiti se polažu na fakultetu. Kolokvijumi i ispiti se moraju položiti do određenog datuma kako bi student mogao da nastavi sa narednim gradivom kursa. Nakon položenih teorijskih delova, studenti u timu rade projekat prema zadatim kriterijumima i brane projekat pred Komisijom. Nakon uspešno odbranjenog projekta, studenti stiču zvaničan sertifikat Oracle akademije. Zvanje koje se stiče je "Oracle Database SQL Certified Expert".

Primena kursa u privredi:
Oracle korporacija je lider u razvoju programskih rešenja za upravljanje informacijama (Information Management, IM) te od njenog nastanka (1977) pa sve do danas predstavlja osnovu nad kojom se razvijaju vodeći informacioni sistemi koji se primenjuju u različitim industrijama. Studenti sa Oracle sertifikatom mogu da rade na poslovima administriranja i razvoja baze podataka u bilo kojoj grani poslovanja.

 

Način prijave:

Na početku letnjeg semestra, na sajtu fakulteta će se oglasiti informacija o početku prijave na kurs, u okviru koga će studenti dobiti link za prijavu. Za sve dodatne informacije studenti se mogu obratiti prof. dr Angelini Njeguš na e-mail: anjegus|mmnkk|singidunum.ac.rs

 

Za više informacija o samom kursu možete pročitati na sledećim linkovima:

Univerzitet Singidunum © 2024